print

הנחיות

  • הנחיות בנושא התמחות ומלגות - משרד הבריאות

  • הנחיות להגשת גמול השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים

  • מסמך הנחיות מעודכנות בנושא היעדרות בתקופת התמחות בפסיכולוגיה

  • מסמך בנושא הרחבת הקריטריונים לחברות באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

1 2 3 4 5 6