print

הנחיות

  • הנחיות והבהרות כלליות של חטיבת הפסיכולוגים במח"ר- בנושא יציאה להשתלמויות, לימודי תעודה ותארים מתקדמים, לציבור הפסיכולוגים

  • הכרה בהשתלמויות לצורך קבלת גמול השתלמות לפסיכולוגים מכלל תחומי המומחיות

  • הנחיות בנושא התמחות ומלגות - משרד הבריאות

  • הנחיות להגשת גמול השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים

1 2 3 4 5 6