print

הנחיות

  • מסמך הנחיות מעודכנות בנושא היעדרות בתקופת התמחות בפסיכולוגיה

  • מסמך בנושא הרחבת הקריטריונים לחברות באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

  • נסיגה מחובת הסודיות בעבודת הפסיכולוג

  • הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

    הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות