print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • חוק הפסיכולוגים

  • אודות היעוץ המשפטי בהפ"י

  • הפינה המשפטית - יולי 2016 - על ההכרה בנכי צה"ל בשל חרדות נפשיות במהלך השירות הצבאי

  • הפינה המשפטית - פסיכואקטואליה ינוארה 2017/ עוד ברוך אברהמי

1 2 3 4 5 6