print

אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס

תאריך פרסום: 30.06.2014

לכבוד - הרב רון יוסף

מנהל מרכז הסיוע והתמיכה , חינוך והסברה,  הו"ד

שלום רב,

הנדון: עמדת איגוד העו"ס בנושא טיפולי המרה                            

לפנייתכם, לנוכח ההיקף הנרחב יחסית של "טיפולי המרה" בקרב הומואים בישראל, ובדתיים בפרט, בחנו את עמדת הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, אשר הקימה ועדת מומחים שבחנה את הנושא ואת נייר העמדה (המבוסס בין השאר על עמדת ארגון הבריאות העולמי וארגון ה- APA בארה"ב בנושא שבנדון).

איגוד העו"ס החליט לאמץ את מסקנות הפ"י בעניין זה, כפי שהן באות לידי ביטוי בנייר העמדה.

באשר לחוק פסיכותרפיה, איננו רואים קשר בין החוק האמור לקבוע מי ראוי להיות מוכר כפסיכותרפיסט לבין נושא זה, אלא אם יש סעיף מיוחד בהצעת החוק שמתייחס לנושא זה, ולא השתנו לבנו אליו. אנא, האר את עיני.

איננו סבורים שיש צורך בחוק המונע טיפולי המרה בקטינים או בכלל. כל איש מקצוע המכבד את עצמו ואת עיסוקו, ימנע מלעסוק בטיפולי המרה. יש להניח שהפ"י מפיצה את עמדתה בקרב כל אנשי המקצוע וכן במרכזים לבריאות הנפש. אנחנו מציעים לפעול עם הממונים על נושא בריאות הנפש במשרד הבריאות ולהגיע עמם יחד להבנה ולהפצת הנחיות. גם הממונים על עבודה סוציאלית והמרפאות לבריאות הנפש של קופות החולים אמורים להיות שותפים לקביעת הנחיות כאלו.

בברכה,

עו"ס מומחה צפרא דוויק

יו"ר האיגוד