print

דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת למועצה האזורית שלומי

תאריך פרסום: 14.07.2020

 

פרטי המשרה:
תואר התפקיד: פסיכולוג חינוכי.
היקף המשרה: 100% (50% משרה קבועה , 50% משרת מחליף לשנה)
היחידה: השירות הפסיכולוגי .
דרוג : המח"ר
דרגה: לפי רמת ההסמכה, בהתאם ללוח תפקוד הפסיכולוגיים (אוגדן תנאי שירות בשלטון המקומי).
כפיפות: מנהל השירות הפסיכולוגי.

 

תיאור התפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים,
למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.
עיקרי התפקיד:
 מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות חינוך
 לגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.

 


דרישות התפקיד:

השכלה: בעל/ת תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה יישומי, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תש"ח – 1985 או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י ועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.

או
בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

 

כשירות מקצועית :

רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.

היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2331.

כישורים אישיים: יחסי אנוש טובים , אמינות ומהימנות אישית, כושר למידה, יכולת עבודה בצוות, יכולת לטיפוח יחסים בין אישיים, עבודה תחת לחץ.

 

יובהר, כי כל הדרישות המפורטות לעיל הינן דרישות הסף לשם השתתפות במכרז. ועדת המכרזים רשאית לשקול כחלק משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל, לרבות, תארים אקדמיים נוספים ו/או מתקדמים, ניסיון מיוחד, וותק בתחום וכיו"ב.

קו"ח ותעודות יש להגיש עד לתאריך 29/07/2020 בשעה 12:00 בציון שם המשרה, בצירוף תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת למייל [email protected] בציון שם המשרה. בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.

אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.

איש הקשר לפרטים למכרז זה הינו חגי סלק ע. המנכ"ל בטלפון 04-9950906

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב ישנן 0 תגובות
תוכן ההודעה: