print

הודעות מטפל ע"פ חוק כלי ירייה , התש"ט-1949-רענון מידע ודגשים

16/6/13

לציבור הפסיכולוגים שלום,

בימים אלו לאור התגברות התופעה של שימוש בנשק לביצוע מעשי רצח והתאבדויות ע"י מי שמצוי בידיו נשק ברישיון- אני מוצאת לנכון לחזור ולפרסם חוזר זה ע"מ שתהיו מודעים לחשיבות הדיווח על מי שהינכם סבורים כפסיכולוגים שיש סכנה לאותו אדם או לציבור באחזקת הנשק על ידו.

לידיעתכם והתייחסותכם לנושא במלוא האחריות המקצועית והציבורית המוטלת על כתפיכם.

לחצו למסמך הודעות מטפל ע"פ חוק כלי ירייה , התש"ט-1949-רענון מידע ודגשים

בברכה,
ימימה גולדברג
פסיכולוגית ארצית ומומנה על רישוי פסיכולוגים
משרד הבריאות