print

הזמנה לאסיפה כללית ארצית של הפי ויום עיון בנושא: קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים - עדכון 2016

הזמנה לאסיפה כללית ארצית של הפ"י לשנת 2016

וליום עיון בנושא: קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים - עדכון 2016