print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

הישג לפעילות החטיבה השיקומית

בעקבות פעילות ועד החטיבה השיקומית יצא מכתב בקנה מידה היסטורי המחייב את קופות החולים לממן את הטיפול הנפשי הניתן על ידי פסיכולוגים שיקומיים ורפואיים במחלקות האשפוז. 

העניין החל לאחר שהתקבלו תלונות על אי מתן טפסי 17 בבתי חולים גדולים בארץ לטיפול פסיכולוגי שיקומי לחולים אונקולוגים ואחרים בטיפול המרפאתי. תופעה שהוגדרה על ידי ועד החטיבה השיקומית כפרשנות מוטעית של הרפורמה בברה"נ. בעקבות זאת הועבר על ידי נציג החטיבה השיקומית במועצת הפסיכולוגים מסר חריף בנושא אשר קיבל בחודש האחרון תמיכה מלאה בישיבת המועצה ב 17.10.15.
בעקבות זאת פנתה הפסיכולוגית הארצית לראש מנהל רפואה במשרד הבריאות, הד"ר ורד עזרא, שהוציאה את ההנחייה המצ"ב.
למכתב ערך הסטורי בכך שהוא מניח את התשתית החוקית לדרישה מהקופות לקיים רצף טיפול נפשי על ידי פסיכולוג שיקומי (ורפואי כמובן) החל משלב האשפוז, דרך המרפאה ולבסוף בקהילה, בהתאם לעקרון רצף הטיפול.

לחץ כאן לקריאת המכתב