print

הכרה בהשתלמויות לצורך קבלת גמול השתלמות לפסיכולוגים מכלל תחומי המומחיות

תאריך פרסום: 07-2024

*גם אתם רוצים גמול השתלמות ולא מצליחים להשיג?* 

חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר והפ"י- הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, שמחים לבשר על שיתוף פעולה נוסף (כן יירבו), למען שיפור ומימוש תנאי הפסיכולוגים העובדים במגזר הציבורי!

במסגרת מהלך זה מופו קורסים רלוונטיים לנו, הפסיכולוגים, מתוך מאגר הקורסים הארצי, והללו הוכרו על ידי הפ"י כקורסים מובהקים מקצועית.

 על פי הסכמי השכר, קורס או השתלמות אשר מוגדרים כ"השתלמות מקצועית מובהקת" על ידי הפ"י, *המעסיק מחוייב במימונם* (לפי אחוזי המשרה). 

אז אם עד כה התקשתם למצוא מספיק השתלמויות מובהקות מקצועית שיובילו לגמול הנכסף,

ואם נמנעתם מלצאת להשתלמויות שאינן כאלו בגלל העלויות העצמיות הגבוהות, עכשיו הכל הופך נגיש וקל יותר!

 ואיך מגיעים אל הקורסים האלו?

הקורסים המופיעים באלפון ועדת גמול ההשתלמות במשרד החינוך כאןhttp://retro.education.gov.il/kurs/alfon_search.asp , והם מתקיימים בכל רחבי הארץ על ידי מוסדות שונים, באופנים מגוונים וברצף לאורך כל השנה. כל מה שנדרש הוא לערוך חיפוש קצר באינטרנט ולבחור את המוסד, הזמן והאופן בו תרצו ללמוד ולצבור את הנקודות לגמו"ש!

איך עושים את זה? לאחר קבלת אישור מהפסיכולוג האחראי ליציאה להשתלמות, הגישו את הבקשה ליציאה להשתלמות למעסיק, בצירוף אישור הפ"י על מובהקות מקצועית (מצורף לינק בתחתית), ותהיו זכאים למימון בהתאם לאחוזי המשרה!

זהו רק צעד ראשון להנגשת גמולי השתלמות לציבור הפסיכולוגים בישראל. ואנו ממשיכים ופועלים במגוון דרכים על מנת להמשיך ולהנגישם.

לחץ כאן להנחיות -הכרה בהשתלמויות לצורך קבלת גמול השתלמות לפסיכולוגים מכלל תחומי המומחיות