print

הנחיות

  • הנחיות להגשת גמול השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים

  • מסמך הנחיות מעודכנות בנושא היעדרות בתקופת התמחות בפסיכולוגיה

  • מסמך בנושא הרחבת הקריטריונים לחברות באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

  • נסיגה מחובת הסודיות בעבודת הפסיכולוג

1 2 3 4 5 6 7