print

העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה

העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה

העמותה הישראלית לטיפול, חקר ומניעת הפרעות אכילה נוסדה בשנת 2002.
היא משמשת גוף המאגד בתוכו את הפעילות הקלינית והמחקרית בהפרעות אכילה בישראל וכן משמשת מסגרת ארצית לקביעת סטנדרטים טיפוליים בארץ.
העמותה מקיימת כנסים וימי השתלמות במגוון נושאים הקשורים להפרעות אכילה.
העמותה מקיימת קשרים ענפים עם עמותות וארגונים בתחום והיא חברת בת באקדמיה הבינלאומית להפרעות אכילה מאז 2008.