print

הצהרת זכויות ההורה בישראל

מועצה ציבורית להורים בישראל

          הצהרת זכויות ההורה בישראל
אנו מכריזים בזאת על תפקידו , חובותיו וזכויותיו של ההורה בישראל

v     לממש את אחריותו כלפי ילדו ולטובתו .
v     לגדל את ילדו ולהעניק לו אהבה, הזנה, ביטחון וחינוך ולהנחיל לו את ערכי תרבותו.                                                    
v     להיות המוביל הפעיל והמשפיע בתהליכי הצמיחה, הגדילה וההתפתחות של ילדו.
v     להיות המייצג הראשוני והעיקרי של ילדו ושל זכויותיו כלפי החברה ומערכותיה.
v     ליהנות מביטחון סוציאלי מעוגן בחוק, כולל קצבאות, תמיכה וטיפול למימוש  אחריותו ההורית.
v     להיות מיודע על מצבו הרפואי, החינוכי, החברתי והרגשי של ילדו.
v     להיות שותף להחלטות ולתהליכים רפואיים, חינוכיים וחברתיים הנוגעות לילדו.
v     לקבל ייעוץ, הנחייה והכוונה בנושאי הורות, חינוך וגידול ילדים במסגרת למידה
       לאורך החיים.
v     להכיר, לדעת ולהשתמש בשירותים רפואיים, חברתיים וחינוכיים לטובתו
       ולרווחתו של הילד.
v     לזכות ביחס נאות ובכבוד מילדו לאורך כל חייו.
v     לזכות בכבוד וביחס מכבד מכל מי שהוא בעל מעמד ובעל תפקיד הנוגע לילדו.
                        
תפקידים, חובות וזכויות ההורה בישראל מתייחסים לכל ההורים בישראל
ללא יוצא מן הכלל וללא כל הבדל או אפליה
מטעמים של גזע, דת, מין, גיל, או מכל טעם אחר

בכל מקום בו נאמר ילד, הכוונה לילד ולילדה
בכל מקום בו נאמר הורה הכוונה לאב ולאם