print

שלח מייל לוועד החטיבה

captcha

התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

להלן קישור למידע רלוונטי מתוך אתר משרד הבריאות:

הנחיות וטפסים שונים להתמחות לרבות רשימת מוסדות מוכרים להתמחות