print

יישום תקן ישראלי לרשומת פסיכולוג בתיק מטופל

4/4/2012

משרד הבריאות, מינהל רפואה, לשכת הפסיכולוגית הארצית

יישום תקן ישראלי לרשומת פסיכולוג בתיק מטופל

רשומת פסיכולוג בתיק מטופל - הנחיות