print

מבוא

 קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל – 2004

 

מבוא

זהות המקצוע

ייעודה ומהותה של הפסיכולוגיה הוא פיתוח יֶדַע מדעי ומקצועי באמצעות כלים פסיכולוגיים,  כדי להבין את  ההתנהגות האנושית וכדי שבני-אדם יבינו את עצמם ואת האחרים. הפסיכולוגים מיישמים יֶדע זה ובאמצעותו מתייחסים לסבלם של בני אדם, לשיפור תחושותיהם, הרגשותיהם, יכולותיהם ותפקודיהם במצבים אישיים, זוגיים, משפחתיים חברתיים וארגוניים.

בעבודתם עוסקים הפסיכולוגים  באבחון, בייעוץ ובטיפול, תוך שימוש בשיטות ובאמצעים פסיכולוגיים  המבוססים על מחקר ועל תיאוריות פסיכולוגיות. המיומנויות המקצועיות של הפסיכולוגים נרכשות בלמידה ובהתמחות מקצועית פורמאלית.

העיסוק בפסיכולוגיה מושתת על פיתוחן של מערכות אמון המחייבות פסיכולוגים לרמה גבוהה ביותר של שמירה על עקרונות ועל כללי התנהגות אֶתיים.

קוד האתיקה

קוד האתיקה קובע מערכת של עקרונות מנחים המשקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את אחריותם של הפסיכולוגים בעבודתם. מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אֶתית –מקצועית של פסיכולוגים המורים על הנחיות להתנהגות מקצועית ראויה. מטרת הניסוח המפורט של הכללים להתנהגות מקצועית- אתית היא לתת בידי הפסיכולוגים כלי שישמש אותם בקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע, ויהווה אמַת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית על פי אותם ערכים.

הנחלת קוד האתיקה

המורכבות של המקצוע והאחריות הרבה המוטלת על העוסקים בו מחייבת כל פסיכולוג להיות בקי בקוד האתיקה ובמכלול החוקים והתקנות הקשורים לעבודתו המקצועית ולפעול על פיהם. כמו כן עליו לפתח על בסיס כללים אלה חשיבה שתאפשר לו לפתור בעיות במצבים שבהם קיימים קונפליקטים בין ערכים לבין מחויבויות סותרות. ראוי כי הנחלת קוד האתיקה תהיה חלק בלתי נפרד  מתוכניות הלימוד וההכשרה למקצוע הפסיכולוגיה.