print

מידע לסטודנט לפני התמחות

מידע לסטודנט לפני התמחות
בשדה הפסיכולוגיה בארץ שלושה גופים מרכזיים:
הסתדרות המח"ר : איגוד מקצועי השייך להסתדרות הכללית ואחראי על הזכויות המקצועיות של העובדים בשירות הציבורי החברים במח"ר.
משרד הבריאות: אחראי על מימוש חוק הפסיכולוגים, רישוי הפסיכולוגים וההתמחויות.
הפ"י - הסתדרות הפסיכולוגים בישראל: הגוף הפרופסיונלי. הפ"י אמונה על השמירה על המקצוע, פעילה בתחום החקיקה,  אתיקה ועוד.

רישום בפנקס הפסיכולוגים:
בישראל, כדי להיקרא פסיכולוג וכדי לעסוק בפסיכולוגיה חייבים להירשם בפנקס הפסיכולוגים המנוהל על ידי הפסיכולוגית הארצית במשרד הבריאות. התנאי לרישום בפנקס הפסיכולוגים, תואר שני בפסיכולוגיה הכולל הגשת עבודת תיזה, ממוסד לימודים מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
רישום זמני בפנקס נעשה עם המצאת מסמך "אישור זכאות לתואר שני בפסיכולוגיה" מהמוסד האקדמי בו נרכש התואר. רישום קבוע יבוצע עם המצאת תעודת "מוסמך בפסיכולוגיה". רישום זמני תקף לשלוש שנים ובסיומן יש להירשם ברישום קבוע. ברישום זמני בפנקס הפסיכולוגים אין מניעה לקבלת זכאות למילגה כמו גם תחילת התמחות.
מעמד נוסף הינו מעמד של "מתמחה ברישום זמני", מעמד זה שמור למי שהחל התמחות טרם הגשת עבודת התיזה וטרם רישום בפנקס הפסיכולוגים (התקנות מאפשרות ביצוע של עד מחצית מתקופת ההתמחות טרם רישום בפינקס הפסיכולוגים).
מתמחה במעמד של "מתמחה ברישום זמני" אינו זכאי לקבלת מלגת התמחות, אשר שמורה כאמור רק למי שמוגדר כפסיכולוג, קרי רשום בפנקס הפסיכולוגים (אם במעמד זמני ואם במעמד קבוע).

ככלל, רישום להתמחות במסלול כלשהו מחייב כי "עיקר לימודיו של הנרשם היה בתחום זה".
בוגרי המגמות של פסיכולוגיה הקלינית, החינוכית, ההתפתחותית, השיקומית והרפואית יוכלו להרשם להתמחות כל אחד במסלול ההתמחות אליו הוסמך. בוגרי המגמות השונות של הפסיכולוגיה החברתית, הפסיכולוגיה התעשייתית, הארגונית והפסיכולוגיה התעסוקתית יוכלו להירשם להתמחות במסלול של פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית. בוגרי מגמת הקלינית של הילד יכולים להירשם להתמחות במסלול של פסיכולוגיה חינוכית, במסלול של פסיכולוגיה התפתחותית או במסלול הקליני ויבחנו בהתאם לרישום שבחרו.

סטודנט הנמצא במסלול ישיר לדוקטורט – יכול להרשם בפנקס עם הצגת אישור על קיומה של הצעת דוקטורט מאושרת, מהאוניברסיטה בה הוא לומד.

מלגת התמחות: למלגה זכאי רק מי שרשום בפנקס הפסיכולוגים. המלגה ניתנת להתמחות ראשונה בלבד. יש מספר קבוע של מלגות המחולקות בין המסלולים השונים ביחס לכמות המתמחים באותו מסלול. המלגות מחולקות על פי מקום התמחות ולא למתמחה עצמו – כלומר אם התקבל אדם כמתמחה במקום שזכאי למלגה יכול המתמחה לבקש את המלגה. מלגות מטעם משרד הבריאות מחולקות רק למוסדות של המשרד.

מסלולי התמחות:
התמחות ככלל תארך שנתיים, במשרה מלאה, או ארבע שנים בחצי משרה.
המסלול הקליני: התמחות קלינית צריכה לכלול שנה אחת התמחות במוסד אשפוזי ושאר שלוש השנים באמבולטורי.
המסלול הרפואי והמסלול השיקומי: שתי אוכלוסיות נפרדות – כל אחת שנתיים. למשל מתמחה שיקומי צריך לעבוד שנתיים עם נפגעי ראש ושנתיים עם משוקמי לב, בניגוד להתמחויות אחרות – שיקומיים יכולים להשאר באותו מקום התמחות אך רק להחליף אוכלוסיה. 
חברתי-תעסוקתי-ארגוני: המתמחה צריך לבחור אחד משלושה תחומי התמחות:מיון, מבחנים והערכה, יעוץ תעסוקתי או ייעוץ ופיתוח ארגוני. ההתמחות מתקיימת במוסדות המוכרים להתמחות: צה"ל, מכוני מיון וייעוץ, יחידות ייעוץ באוניברסיטאות, משרדי יעוץ פרטיים ועוד.
המסלול החינוכי: ההתמחות מתבצעת במסגרת תחנות פסיכולוגיות של משרד החינוך ושל הרשויות המקומיות (שפ"י/שפ"ח).
התמחות לא יכולה לארוך יותר מעשר שנים. במידה וההתמחות נמשכה יותר מעשר שנים מיום סיום התואר תדרשו להתחיל את הלימודים מחדש.
חופשת לידה: במהלך ההתמחות יכולה לצאת מתמחה לחופשת לידה. החופשה תחשב כחלק מתקופת ההתמחות ובלבד שתתחיל עד תשעה חודשים מתחילת ההתמחות.

התנדבות: על פי חוק אסור על מקום התמחות לבקש מכם להתמחות בהתנדבות. מקום ההתמחות חייב לכסות אתכם מבחינה ביטוחית ולספק לכם לפחות שכר מינימום לחצי משרה

מבחן בסוף ההתמחות:
בתום ההתמחות הוועדה המקצועית של ההתמחות הספציפית במשרד הבריאות מרכיבה צוות בוחנים לכל מתמחה. המבחן נערך בעל פה, ניתן לחזור פעמיים על המבחן אם נכשלים, לאחר כישלון שני יש לחזור להשלמות לימודים או התמחות בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית. אחוז הנכשלים במבחן ראשון הוא בין חמישה לשלושה אחוזים לפי התמחויות שונות.

לימודים בחו"ל: מומלץ לבדוק מול משרד הבריאות האם המוסד בו מעוניינים ללמוד יהיה מוכר להתמחות ולרישום בפנקס בארץ . ישנה אפשרות שהמוסד מוכר אך תידרשו להשלמות בטרם תוכלו להתמחות.

מציאת מקום התמחות: משרד הבריאות מפרסם רשימת מקומות התמחות. תוכלו למצוא באתר משרד הבריאות תחת כל אחת מההתמחויות את המוסדות המוכרים להתמחות, כולל פרטי קשר ומידע בסיסי על מקומות ההתמחות לפי מקום גיאוגרפי ואוכלוסיית יעד.