print

מידע לסטודנט לפני התמחות

מידע לסטודנט לפני התמחות
בשדה הפסיכולוגיה בארץ שלושה גופים מרכזיים:
הסתדרות המח"ר : איגוד מקצועי השייך להסתדרות הכללית ואחראי על הזכויות המקצועיות של העובדים בשירות הציבורי החברים במח"ר.
משרד הבריאות: אחראי על מימוש חוק הפסיכולוגים, רישוי הפסיכולוגים וההתמחויות.
הפ"י - הסתדרות הפסיכולוגים בישראל: הגוף הפרופסיונלי. הפ"י אמונה על השמירה על המקצוע, פעילה בתחום החקיקה,  אתיקה ועוד.

רישום בפנקס הפסיכולוגים:
בישראל, כדי להיקרא פסיכולוג וכדי לעסוק בפסיכולוגיה חייבים להירשם בפנקס הפסיכולוגים המנוהל על ידי הפסיכולוגית הארצית במשרד הבריאות. התנאי לרישום בפנקס הפסיכולוגים, תואר שני בפסיכולוגיה הכולל הגשת עבודת תיזה, ממוסד לימודים מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
רישום זמני בפנקס נעשה עם המצאת מסמך "אישור זכאות לתואר שני בפסיכולוגיה" מהמוסד האקדמי בו נרכש התואר. רישום קבוע יבוצע עם המצאת תעודת "מוסמך בפסיכולוגיה". רישום זמני תקף לשלוש שנים ובסיומן יש להירשם ברישום קבוע. ברישום זמני בפנקס הפסיכולוגים אין מניעה לקבלת זכאות למילגה כמו גם תחילת התמחות.
מעמד נוסף הינו מעמד של "מתמחה ברישום זמני", מעמד זה שמור למי שהחל התמחות טרם הגשת עבודת התיזה וטרם רישום בפנקס הפסיכולוגים (התקנות מאפשרות ביצוע של עד מחצית מתקופת ההתמחות טרם רישום בפינקס הפסיכולוגים).
מתמחה במעמד של "מתמחה ברישום זמני" אינו זכאי לקבלת מלגת התמחות, אשר שמורה כאמור רק למי שמוגדר כפסיכולוג, קרי רשום בפנקס הפסיכולוגים (אם במעמד זמני ואם במעמד קבוע).

ככלל, רישום להתמחות במסלול כלשהו מחייב כי "עיקר לימודיו של הנרשם היה בתחום זה".
בוגרי המגמות של פסיכולוגיה הקלינית, החינוכית, ההתפתחותית, השיקומית והרפואית יוכלו להרשם להתמחות כל אחד במסלול ההתמחות אליו הוסמך. בוגרי המגמות השונות של הפסיכולוגיה החברתית, הפסיכולוגיה התעשייתית, הארגונית והפסיכולוגיה התעסוקתית יוכלו להירשם להתמחות במסלול של פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית. בוגרי מגמת הקלינית של הילד יכולים להירשם להתמחות במסלול של פסיכולוגיה חינוכית, במסלול של פסיכולוגיה התפתחותית או במסלול הקליני ויבחנו בהתאם לרישום שבחרו.

סטודנט הנמצא במסלול ישיר לדוקטורט – יכול להרשם בפנקס עם הצגת אישור על קיומה של הצעת דוקטורט מאושרת, מהאוניברסיטה בה הוא לומד.
 
מידע על התמחות בפסיכולוגיה ניתן למצוא באתר של משרד הבריאות

למידע על מלגת התמחות לחצו כאן

למידע על תהליך ההתמחות בפסיכולוגיה לחצו כאן

לימודים בחו"ל: מומלץ לבדוק מול משרד הבריאות האם המוסד בו מעוניינים ללמוד יהיה מוכר להתמחות ולרישום בפנקס בארץ . ישנה אפשרות שהמוסד מוכר אך תידרשו להשלמות בטרם תוכלו להתמחות.

מציאת מקום התמחות: משרד הבריאות מפרסם רשימת מקומות התמחות. תוכלו למצוא באתר משרד הבריאות תחת כל אחת מההתמחויות את המוסדות המוכרים להתמחות, כולל פרטי קשר ומידע בסיסי על מקומות ההתמחות לפי מקום גיאוגרפי ואוכלוסיית יעד.