print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

מכרז למשטרת ישראל - פסיכולוגים מעריכים במרכזי הערכה ומיון לקצונה בכירה 2021

מכרז למשטרת ישראל - פסיכולוגים מעריכים במרכזי הערכה ומיון לקצונה בכירה 2021

משטרת ישראל מחפשת פסיכולוגיות.ים מומחיות.ים לצורך אבחון והערכה במרכזי ההערכה ומיון לקצונה בכירה.

המכרז נועד ליצור מאגר של 12 פסיכולוגיות.ים, אשר יספקו את שירותי ההערכה.
תנאי הסף להשתתפות במכרז מצוינים בסעיף 3 במסמכי המכרז.

מצ"ב לינק לאתר מנהל הרכש הממשלתי, בו מפורסמים מסמכי המכרז.
https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000538046