print

משולחנה של ועדת אתיקה- ינואר 2021- אתיקה ומעורבות פוליטית של פסיכולוגים

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון ינואר 2021

לקריאת המאמר לחץ כאן