print

משולחנה של ועדת אתיקה - ינואר 2021 - אתיקה ומעורבות פוליטית של פסיכולוגים

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון ינואר 2021

לקריאת המאמר לחץ כאן