print

משולחנה של ועדת האתיקה מסירת חומרי גלם של מבחנים פסיכולוגיים בהוראת בית המשפט

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  אוקטובר 2019

לקריאת המאמר לחץ כאן