print

משולחנה של ועדת האתיקה -אוקטובר 2019- מסירת חומרי גלם של מבחנים פסיכולוגיים בהוראת בית המשפט

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  אוקטובר 2019

לקריאת המאמר לחץ כאן