print

משולחנה של ועדת האתיקה -יולי 2018 -סוגיות מקצועיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון יולי 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן