print

משולחנה של ועדת האתיקה- יולי 2018- סוגיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון יולי 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן