print

משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2018 - סוגיות ודילמות אתיות במתן אבחנות ובקביעת תוכניות טיפוליות

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון ינואר 2018

לקריאת המאמר לחץ כאן