print

משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2020 - קווים מנחים ודילמות אתיות בעבודת הפסיכולוג בתקופת הקורונה

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון  יולי 2020

לקריאת המאמר לחץ כאן