print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • הפינה המשפטית - גליון יולי 2020- עוד ברוך אברהמי - משפט ופסיכולוגיה למען חיים עם משמעות

  • קוים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית של מומחה לבית משפט

  • שמירת תיקי מטופלים של פסיכולוג שנפטר

  • פסיכואקטואליה- גליון אוקטובר 2020 - הפינה המשפטית - שימוש לא אתי בתרשומת האישית / חנה בן־ציון

1 2 3 4 5 6 7 8