print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • משולחנה של ועדת האתיקה- אוקטובר 2018- סוגיות אתיות באבחון והערכה

  • משולחנה של ועדת האתיקה- יולי 2018- סוגיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים

  • קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה

  • קוים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית של מומחה לבית משפט

1 2 3 4 5 6 7 8