print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • הפינה המשפטית - גליון יולי 2020- עוד ברוך אברהמי - משפט ופסיכולוגיה למען חיים עם משמעות

  • קוים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית של מומחה לבית משפט

  • הפינה המשפטית הפסיכולוג ובתי המשפט - תשובות פרקטיות לשאלות מהחיים -ברוך אברהמי-פסיכואקטואליה אפריל 2018

  • שמירת תיקי מטופלים של פסיכולוג שנפטר

1 2 3 4 5 6 7 8 9