print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • פינת ההורות מעמד חברתי-כלכלי השפעתו על ההורות וכמנבא את הישגי הילד והמתבגר / איריס ברנט

  • התנועה בצומת בין פסיכולוגיה לבין משפטים

  • משולחנה של ועדת האתיקה -יולי 2018 -סוגיות מקצועיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים

  • ייעוץ משפטי- יולי 2015 - הצעות חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים ברוך אברהמי ומור כהן

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10