print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • פינת ההורות מעמד חברתי-כלכלי השפעתו על ההורות וכמנבא את הישגי הילד והמתבגר / איריס ברנט

  • נייר עמדה בנושא טיפולי המרה

  • התנועה בצומת בין פסיכולוגיה לבין משפטים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11