print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • בריאות הנפש של העובדים בתביעות נגד המעבידים

  • מי ועל פי מה מוסמך להחליט על טיפול פסיכולוגי לקטין?

  • אחריות מקצועית של הפסיכולוג וחוסר אחריות מקצועית של הגוף בו הוא עובד