}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
print

פסיכואקטואליה-ינואר 2020

  • משולחנה של ועדת האתיקה-ינואר 2020- סיכום פעילות ועדת האתיקה בשנים 2017-2019

  • עמדת קריאה - סקירת ספרים חדשים /שבתאי מגר

  • פרופיל אישי - פרופ רבקה יעקובי / נחמה רפאלי

  • פסיכולוגים יוצרים ראיון עם ד"ר סמדר גונן ומנשה כהן על ספרם המשותף-פתאום אביב בסתיו / צילה טנא

1 2 3