print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2013

פסיכולוגיה יהודית

  • מסירת מידע פסיכולוגי אודות מטופלים ולקוחות אחרים המועמדים לתפקידים בשירות המדינה

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - אפריל 2016

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - ינואר 2015 - הפניית לקוחות ממסגרת ציבורית למסגרת פרטית

  • משולחנה של ועדת האתיקה -פסיכואקטואליה- אוקטובר 2014

1 2 3