print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2020

  • האיחוד מחדש-שחזור ועיבוד פרידות מוקדמות בילדות לאחר הפסקה בטיפול / כרמית זיו

  • מחקר פעולה שיתופי בשירות החירום חיזוק תחושת מסוגלות הורית / יאן סרדצה, שמעונה גרודזין־קיסרי

  • הדרכה חיה מקוונת בטיפול משפחתי וזוגי אתגרים והזדמנויות יוחאי נדן, רזי שחר, דאריל לבנבך, טלי לשם, נורית פרץ סלטון, סביונה קרמר, דניאלה קרמר, רינת רוזן

  • המשולש הבלתי אפשרי החיים במחיצת מטפל סיעודי בימי קורונה / ליאורה בר־טור

1 2 3