print

פסיכואקטואליה - אפריל 2019

  • אופי זה כל הסיפור התערבות שניונית, תוך בית ספרית, לתלמידים בכיתות ט-יב על סף סיכון ובסיכון המשתמשים באלכוהול, טבק או סמים קרן רוט איטח, דר חיים מהל, יורם שליאר, רותי תוינה

  • כיצד ללוות שינוי הגישה המוטיבציונית בטיפול בהתמכרויות / אורית קובץ דניאל פיינגולד

  • פרופיל אישיותי של אנשים עם התמכרויות שונות/ נועם זילברמן פרופ אורי רסובסקי

  • לראות מבעד למסך העשן הדרמה המזדחלת של התמכרות לקנאביס / דר דניאל פיינגולד ודר שירה סובול

1 2