print

פסיכואקטואליה - אפריל 2019

  • אופי זה כל הסיפור התערבות שניונית, תוך בית ספרית, לתלמידים בכיתות ט-יב על סף סיכון ובסיכון המשתמשים באלכוהול, טבק או סמים קרן רוט איטח, דר חיים מהל, יורם שליאר, רותי תוינה

    אופי זה כל הסיפור התערבות שניונית, תוך בית ספרית, לתלמידים בכיתות ט-יב על סף סיכון ובסיכון המשתמשים באלכוהול, טבק או סמים קרן רוט איטח, דר חיים מהל, יורם שליאר, רותי תוינה

    פסיכואקטואליה- גיליון אפריל 2019