print

פסיכואקטואליה - אפריל 2020

  • נקודת מבט התקשרותית על לבדיות בדידות והיכולת להיות לבד / ענבל גל ומריו מיקולינסר

  • הרהורים על התבודדות יחד וטבע / יששכר עשת

  • לא טוב היות האדם לבדו - היבטים של בדידות בצל אי־פריון וטיפולי פוריות / רעות בן קמחי

  • איים של ביטחון -אתגרי המטפל במציאות טראומטית משותפתי / אלינער פרדס

1 2 3