print

פסיכואקטואליה - יולי 2019

  • פתח דבר אישי מאוד / פרופ עפרה מייזלס

  • רוחניות - תאוריה ומחקר בשדה האקדמי / דר פנינית רוסו־נצר פרופ עפרה מייזלס

  • שונאים: סיפור אהבה על הקשר ההיסטורי שבין פסיכותרפיה ורוחניות / עינת פלדחי, איה רייס

  • מודל לשילוב בין רוחניות ופסיכותרפיה/ איה רייס

1 2 3 4