}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
print

פסיכואקטואליה - יולי 2013

טיפול נרטיבי

  • סוגיות אתיות במשפט: גורמי הטיה של הדינמיקה החברתית באולם בית משפט – המשפיעים על ההליך המשפטי

  • שתיקה

  • הגוף בעידן הזה: מבט מהשבי

  • התערבויות טיפוליות מכוונות ערכים ע"פ גישת ACT

1 2 3