print

קוים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית של מומחה לבית משפט

פסיכולוגים  מתבקשים לתת חוות דעת מומחה במצבים בהם בית המשפט סבור שאין בידיו כלים מספיקים ותואמים לענות על השאלות בהן הוא מתחבט. במקרה זה מבקש בית המשפט את חוות דעתו של מומחה בתחום הפסיכולוגיה.

מועצת הפסיכולוגים, שהיא הגוף המייעץ לשר הבריאות עפ"י חוק הפסיכולוגים, התבקשה להתוות קווים מנחים לפסיכולוגים המגישים חוות דעת לבית משפט תוך הקפדה על אמות מידה מקצועיות ואתיות גבוהות ביותר.

מצורף מסמך המהווה קוים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית של מומחה לבית משפט הכולל:

היבטים אתיים ומשפטיים הרלבנטיים לכתיבת חוות הדעת.

עקרונות וכללים מנחים בכתיבת חוות דעת.
הנחיות יישומיות לעריכת וכתיבת חוות הדעת.

לחץ כאן לקריאת המסמך- קוים מנחים ויישומיים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית של מומחה לבית משפט

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב ישנן 0 תגובות
תוכן ההודעה: