print

קול קורא 2018 - קרן גולדמן

אפריל 2018

הקרן על שם חנה גולדמן 

לסיוע בשירותים קהילתיים לפסיכולוגיה קלינית  של הילד והנוער בישראל

חברי ועדת הקרן על שם חנה גולדמן מזמינים בזאת יחידים ו/או צוותים הפועלים במסגרת של שירות קהילתי לפסיכולוגיה קלינית של הילד והנוער, להגיש פניות לקבלת מענק מכספי הקרן.

מטרת הקרן היא לסייע, לעודד ולתמוך בפרויקטים ו/או פעילויות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית בתחנות ובמרפאות לילדים ולנוער (לא במסגרת אשפוזית), וזאת על ידי השתתפות בחלק מהמימון של פעילויות ו/או רכישת ציוד וחומרים במסגרות אלו.

כספי הקרן לא יינתנו לצורך תשלום משכורות.

 

הקרן תעניק בשנת תשע"ז מענק לאחד עד שלושה פרויקטים.

את ההצעות יש לשלוח למשרדי הפ"י עד סוף חודש יוני 2018

בהצעה יש לכלול: תיאור מפורט של הפרויקט, מהלך (כולל לוח זמנים), הערכה תקציבית והצעות מחיר.

הוועדה תדון רק בהצעות של יחידים או של צוותים שהנם פסיכולוגים קליניים חברי הפ"י.

ועדת הקרן תדון בהצעות שיוגשו ותפרסם החלטותיה עד לתאריך 01.09.2018.

המענקים יחולקו באספה שנתית של הפ"י.

כתובת לפניות: הסתדרות הפסיכולוגים

הקרן על שם חנה גולדמן

ת.ד. 3361 רמת גן, 5213601                                                                                                                                  

בברכה,

חברי ועדת הקרן

עמוס ספיבק – יו"ר          אביבה קפלנסקי                אירית רווה