print

קול קורא 2021 - קרן גולדמן

יוני 2021

 

 

הקרן על שם חנה גולדמן 

 

לסיוע בשירותים קהילתיים לפסיכולוגיה קלינית  של הילד והנוער בישראל

 

חברי ועדת הקרן על שם חנה גולדמן מזמינים בזאת יחידים ו/או צוותים הפועלים במסגרת של שירות קהילתי לפסיכולוגיה קלינית של הילד והנוער, להגיש פניות לקבלת מענק מכספי הקרן.

 

מטרת הקרן היא לסייע, לעודד ולתמוך בפרויקטים ו/או פעילויות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית בתחנות ובמרפאות לילדים ולנוער (לא במסגרת אשפוזית), וזאת על ידי השתתפות בחלק מהמימון של פעילויות ו/או רכישת ציוד וחומרים במסגרות אלו.

 

כספי הקרן לא יינתנו לצורך תשלום משכורות.
כספי הקרן לא יינתנו לצורך תשלום הדרכות מן המניין.

 

הקרן תעניק בשנת תשע"ט מענק לאחד עד ארבעה פרויקטים.
את ההצעות יש לשלוח למייל בכתובת [email protected] עד סוף חודש ספטמבר 2021.

 

בהצעה יש לכלול: תיאור מפורט של הפרויקט, מהלך (כולל לוח זמנים), הערכה תקציבית והצעות מחיר.
הוועדה תדון רק בהצעות של יחידים או של צוותים שהנם פסיכולוגים קליניים חברי הפ"י.
ועדת הקרן תדון בהצעות שיוגשו ותפרסם החלטותיה עד סוף חודש נובמבר 2021.
 

כתובת לפניות:  [email protected] או למשרדי הפ"י בכתובת:


הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

הקרן על שם חנה גולדמן

    ת.ד. 10211 רמת גן, 5200201   

בברכה,

חברי ועדת הקרן


עמוס ספיבק – יו"ר

                אביבה קפלנסקי               

אירית רווה-ברזל