print

תחומי פעילות: הפ"י, מועצת הפסיכולוגים והמח"ר

תחומי הפעילות של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, מועצת הפסיכולוגים
והסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח


אנו מגישים לכם מדריך התמצאות קצר בגופים העוסקים בפסיכולוגיה ובפסיכולוגים בשל ריבוי הגופים העוסקים בהיבטים שונים של עיסוקנו, והנטייה לבלבל ביניהם. לכל אחד משלושת הגופים הנ"ל השפעה על תחומי פעילותו המקצועית של הפסיכולוג ועל תנאי העסקתו. המסמך הזה מתאר בקצרה את תחומי הפעילות הייחודיים של כל אחד מהם.

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י) הוקמה בשנת 1957 והיא הארגון היציג של הפסיכולוגים הישראליים. רשאים להצטרף להפ"י כחברים מן המניין פסיכולוגים בלבד, כלומר, האנשים הרשומים בפנקס הפסיכולוגים. המוסדות המרכזיים של הארגון הם הוועד המרכזי, ועדת ביקורת וועדת אתיקה, אשר נבחרים ע"י כלל חברי הפ"י. בנוסף לכך, לכל חטיבה (התפתחותית, חברתית-תעסוקתית-ארגונית, חינוכית, קלינית, רפואית, שיקומית ומתממחים) ועד משלה, הנבחר ע"י חברי החטיבה בלבד. סטודנטים לפסיכולוגיה מהשנה השנייה לתואר השני מוזמנים להצטרף כחברים שלא מן המניין.

הפ"י דואגת למעמדה המקצועי והציבורי של הפסיכולוגיה. היא הגוף המוסמך לייצג את המקצוע במוסדות סטטוטוריים שונים: מועצת הפסיכולוגים, מועצת הבריאות, מועצת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ועוד. בנוסף לפעילותה בארץ, הפ"י מייצגת את הפסיכולוגיה הישראלית במוסדות הבינלאומיים של המקצוע.

ועדת אתיקה עוסקת בבעיות האתיות המתעוררות במהלך פעילותו המקצועית של הפסיכולוג. היא מטפלת בתלונות על התנהגותו של פסיכולוג כאיש מקצוע, מכריעה בסכסוכים על רקע אתי שבין חברי הפ"י ועונה של שאלות בתחום האתי. תקנון האתיקה של הפ"י ("קוד האתיקה המקצועית") אומץ ע"י מועצת הפסיכולוגים והוא חל גם על פסיכולוגים שאינם חברי הארגון.

הפ"י מארגנת כנסים מקצועיים ומדעיים, בהם זוכים חבריה מהנחה ניכרת בדמי ההשתתפות. בנוסף לכך מארגנות החטיבות סמינרים, השתלמויות וימי עיון, שגם בהם נהנים חברי הפ"י מהנחה בדמי ההשתתפות. חברי הפ"י נהנים משירותים שונים: מאגרי מידע מקצועיים, ייעוץ משפטי בסוגיות עקרוניות, רבעון "פסיכואקטואליה" ועוד.

לאיזה צורך פונים?

 • ההצטרפות היא וולונטרית, וההשתייכות פתוחה בפני כל הפסיכולוגים
 • ייעוץ משפטי בסוגיות עקרוניות לעבודת הפסיכולוג
 •  שאלות / תלונות בתחום האתיקה המקצועית
 • סוגיות הקשורות בייצוג וחקיקה ושמירה על האינטרסים של המקצוע
 • מאגרי מידע אלקטרוניים
 • מנוי לרבעון "פסיכואקטואליה"
 • הופעה חינם באינדקס הפסיכולוגים.ות הרשמי של הפ"י לחברי.ות בלבד
 • הרשמה לכנסים וימי עיון ועוד.

למידע נוסף תוכלו למצוא באתר.

מועצת הפסיכולוגים היא גוף סטטוטורי במשרד הבריאות, מכוח חוק הפסיכולוגים, אשר מסדיר את העיסוק בפסיכולוגיה במדינת ישראל. למועצה הסמכות לקבוע את הסטנדרטים המקצועיים ואת הדרכים להשגתם. המועצה מממשת את סמכותה באמצעות מינוי ועדות מקצועיות לכל תחום של מומחיות מוכרת (שישה תחומים המקבילים לפעילות החטיבות בהפ"י), אשר קובעות את דרישות ההתמחות, קובעות באיזה מוסדות ניתן לבצע את ההתמחות ועורכות בחינות לפסיכולוגים המבקשים הכרה כמומחים.

יו"ר מועצת הפסיכולוגים וחברי המועצה ממונים ע"י שר הבריאות.  בנוסף ליו"ר מכהנים במועצה 26 חברים. שמונה מהם מתמנים ע"י הפ"י, ארבעה ע"י המחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה, שלושה ע"י כ"א משרי הבריאות, החינוך והפנים, אחד ע"י כ"א משרי הרווחה, העבודה, הביטחון, האוצר והקליטה.

לאיזה צורך פונים?

 • רישום בפנקס הפסיכולוגים
 • תהליכי ההתמחות: מההרשמה ועד לקבלת תואר מומחה
 • תהליכי הסמכה להדרכה: מההרשמה לעד לקבלת תואר מומחה-מדריך


מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הבריאות - מערך פסיכולוגיה

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר) הינה האיגוד המקצועי של האקדמאים השכירים במקצועות האלה. היא מייצגת אותם במו"מ על תנאי ההעסקה ומנהלת קרן השתלמות וקופת גמל למען חבריה.

בשנת 1973 נחתם הסכם בין הפ"י ובין הסתדרות המח"ר ובו נקבע שזו האחרונה תהווה איגוד מקצועי גם של הפסיכולוגים. במקביל הוקמה חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר, שבראשה עומדת מזכירות הנבחרת ע"י הפסיכולוגים בלבד. מזכירות החטיבה מטפלת בדרישות הייחודיות של הפסיכולוגים, עקב היותם בעלי תואר שני לפחות (בשאר המקצועות מבוססת החברות בארגון על תואר ראשון).

לאיזה צורך פונים?

 • תנאי שכר ועבודה
 • גמול השתלמות
 • קרן ידע


למידע נוסף באתר המח"ר