print

"קול קורא" למינוי חברי ועדות שחרורים - נציגי ציבור לציבור הפסיכולוגים המנויים באגודה

מינוי חברי הוועדה לוועדות השחרורים הנו בסמכות שר המשפטים, לאחר קבלת המלצות הועדה הממליצה למינוי נציגי ציבור.

עפ"י חוק שחרור על תנאי ממאסר תשס"א 2001, מינוי נציג ציבור כחבר בוועדת שחרורים הינו לתקופה של שנתיים.

תנאי סף
1 . השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל רישיון פעולה בישראל מאת המועצה להשכלה גבוהה, בתחומים כדלהלן: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או חינוך (בתחום החינוך נדרש ניסיון של מי שמכהן או כיהן כאיש חינוך בכיר והוא בעל ניסיון מעשי בתחום החינוך).
2 . חמש שנות ניסיון באחד מן התחומים שפורטו בסעיף 1 לעיל לשם מינוי כחבר ועדת שחרורים רגילה.
3 . עשר שנות ניסיון באחד מן התחומים שפורטו בסעיף 1 לעיל לשם מינוי כחבר ועדת שחרורים מיוחדת.

לפרטים נא לחץ כאן

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב ישנן 0 תגובות
תוכן ההודעה: