העברת חוות דעת תעסוקתית לאחר המוות

משרד עו"ד אברהמי, היועץ המשפטי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

לפי חוק הכשרות המשפטית אדם נושא זכויות מיום לידתו ועד יום מותו. עם זאת, זכותו של אדם לפרטיות ולכבוד עומדת לו גם לאחר המוות. הזכות לכבוד היא זכות יסוד.

אין לפגוע בפרטיותו של אדם ולחשוף חוות דעת פסיכולוגיות אודותיו לאחר מותו. אם המטופל לא נתן הסכמתו להעביר חוות דעת בעודו בחיים אין היתר לוותר על פרטיותו ולהעביר חוות הדעת.

לפי חוק הגנת הפרטיות, הסכמה היא אף הסכמה מכללא, ואין הכרח בהסכמה מפורשת.

במקרה הנדון ניתן לראות את המטופלת כמסכימה להעביר לאביה דברים מחוות הדעת לצורך הנצחה.

לדעתנו, אין הסכמה מכללא להעביר דברים הנוגעים לצינעת הפרט ודברים שדרכו של אדם לשמרם בסוד (כפי שנהג בחייו).

ואולם אותם דברים מתוך חוות הדעת המדברים בשבחו או שאינם פוגעים בפרטיותו וראויים להנצחתו ניתן לומר כי הייתה הסכמה מכללא לתיתם.