תוכן העניינים

 

 קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל – 2004

תוכן העניינים

מבוא

            זהות המקצוע

            קוד האתיקה

            החלת קוד האתיקה

העקרונות המנחים

עקרון א' - קידום טובתם ורווחתם הנפשית של הלקוחות

עקרון ב' - מקצועיות

עקרון ג'  - יושרה

עקרון ד' - אחריות חברתית

כללים להתנהגות אתית – מקצועית של פסיכולוגים

הגדרות

            לקוח

            התערבות פסיכולוגית

1.    יישום כללי האתיקה

1.1.  ישום כללי האתיקה

1.2.  קונפליקטים בין כללי אתיקה לבין מערכות כללים אחרות

1.3.  התמודדות עם נושאים אתיים

1.4.  שיתוף פעולה עם ועדת האתיקה

1.5.  פעולת ועדת האתיקה

2.   מקצועיות

2.1 פסיכולוגיה מקצועית

2.2 דרישת מיומנות מקצועית

2.3 תיעוד, שמירה ומסירה של רישומי התערבויות פסיכולוגיות

2.4 שמירה על רמת מומחיות

2.5 היעדר מיומנות מקצועית ספציפית

2.6 בעיות וקונפליקטים אישיים

3.  סודיות ופרטיות

            3.1 שמירה על סודיות

            3.2 דיון בגבולות הסודיות

            3.3 הפרת סודיות מקצועית

            3.4 מזעור הפגיעה בפרטיות

            3.5 שמירה על סודיות הרישומים

            3.6 מידע חסוי במאגרי נתונים

            3.7 שימוש במידע חסוי למטרות לימודיות או למטרות אחרות

4. הבניית הקשר המקצועי

            4.1 מתן מיידע ללקוח

            4.2 הסכמה להתערבות פסיכולוגית

            4.3 חוזה מקצועי

            4.4 שכר והסדרים כספיים

            4.5 תשלום בעבור הפניה

5. יחסי פסיכולוג לקוח

            5.1 יחסים מקצועיים ויחסים מדעיים

            5.2 הענקת שירותים פסיכולוגיים ללקוחות שניתנים להם שירותים בעלי זיקה דומה על

                    ידי אחרים

            5.3 הימנעות מפגיעה

            5.4 יחסים מקבילים

            5.5 יחסים מיניים

            5.6 נאמנויות כפולות

            5.7 הפסקת הקשר המקצועי

            5.8 החלפת פסיכולוגים

            5.9 הפניית לקוחות ממסגרת ציבורית

            5.10 בקשת המלצות מלקוחות

6. יחסים בין עמיתים

            6.1 יחסים סולידאריים וקולגיאליים

            6.2 שתוף פעולה מקצועי

7. אבחון והערכה

            7.1 הערכה ואבחון פסיכולוגי

            7.2 שימוש הולם במבחן

            7.3 פירוש של תוצאות המבחן

            7.4 הסברה ומסירה של תוצאות אבחון

            7.5 שמירה על בטחון מבחן

            7.6 הדרכת אנשים לא מוסמכים

            7.7 מתן חוות דעת פסיכולוגית לבית המשפט

8. ייעוץ באינטרנט ובאמצעי התקשורת     

9. אתיקה בהדרכה ובהוראה

            9.1 האצלת סמכויות והדרכת כפופים

10. מחקר ופרסום מדעי

            10.1 דאגה למשתתפי מחקר

            10.2 אחריות על עוזרי מחקר

            10.3 חלוקת אחריות במחקר

            10.4 הסכמה להשתתף במחקר

            10.5 הסכמה ביודעין לצילום או להקלטה במחקר

            10.6 תמריצים למשתתפים במחקר

            10.7 דאגה לחיות המשמשות את המחקר

            10.8 מתן קרדיט בעבור פרסום

            10.9 בודקים מקצועיים

11. פרסום

            11.1 זיהוי

            11.2 הצגה עצמית כנה ואמינה

            11.3 פרסום עצמי