print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.      גב' חנה בן-ציון - יו"ר

2.      גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף

3.      גב' שלומית בן-משה

4.      ד"ר יהושע וייס

5.      ד"ר מיכה וייס

6.      גב' נגה קופלביץ

7.      ד"ר אורלי קמפף-שרף  

 

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]
  • קוד האתיקה

  • מצגות מיום העיון ב-31.1.17 בנושא קוד האתיקה

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה אוקטובר 2016 - הסכמת הורים פרודים או גרושים לגבי התערבות פסיכולוגית בילדם הקטין

1 2 3 4