print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף- יו"ר

2.     גב' שלומית בן-משה

3.     ד"ר מיכה וייס

4.     גב' נגה קופלביץ

5.     ד"ר אורלי קמפף-שרף  

 

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]
  • קוד האתיקה

  • משולחנה של ועדת האתיקה - סיכום פעילות ועדת אתיקה לשנת 2016

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה אוקטובר 2016 - הסכמת הורים פרודים או גרושים לגבי התערבות פסיכולוגית בילדם הקטין

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה יולי 2017 -היבטים אתיים של מגע בטיפול פסיכולוגי

1 2 3 4 5