print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברות ועדת האתיקה:
גב' חנה בן-ציון (יו"ר)
גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף
גב' שלומית בן-משה
גב' נגה קופלביץ'

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]

  • קוד האתיקה

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה אוקטובר 2016 - הסכמת הורים פרודים או גרושים לגבי התערבות פסיכולוגית בילדם הקטין

  • משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2016 - חתימה "בשם" על דוחות פסיכולוגיים

1 2 3 4