print

אחריות מקצועית של הפסיכולוג וחוסר אחריות מקצועית של הגוף בו הוא עובד

מאת עו"ד, ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

הפסיכולוגים העובדים כשכירים בחברות ובגופים אחרים עלולים להיות בקונפליקט בין הציפיות והדרישות של הגוף שמעסיק אותם לבין חובותיהם המקצועית. פסיכולוגיה הוא מקצוע בו יש מחויבות ואחריות מקצועית כלפי מטופלים ויש חובה לעמוד באמות מידה ובסטנדרטים טיפוליים כלפי המטופל. סטייה מהסטנדרטים הראויים ומהחובות למטופלים והמחויבות כלפיהם עלולה להביא גם לטענות ולתביעות כנגד הפסיכולוג.

זאת וגם זאת: על הפסיכולוג לעמוד גם בכללים של משרד הבריאות ובתקנות של אתיקה מקצועית. הכללים והתקנות מחייבים אותו אישית. עלול להיווצר פער בלתי נסבל בין חובותיו ומחויבויותיו של הפסיכולוג כלפי מקצועו וכלפי מטופליו לבין מה שקובע מעסיקו שהוא למעשה נותן השירותים כלפי המטופל. המעביד או המעסיק עלול ליצור התקשרויות עם מקבלי השירותים הפסיכולוגיים שיהיה בהם סתירה והתנגשות בין חובותיו של הפסיכולוג לבין מה שיאלץ לעשות בפועל כתוצאה מחוזה ההתקשרות. זו סתירה בלתי נסבלת שכן האחריות המקצועית היא של הפסיכולוג שבה בעת הוא נתון גם בצבת של חובת נאמנות כלפי מעסיקו.

טוב יעשה הפסיכולוג אם ידאג לכך כי הכללים המחייבים פסיכולוגיה והפסיכולוגים יהיו חלק מתקנון החברה או הגוף שבו הוא עובד וחלק מנהליו. ניתן לצפות מגוף שמתיימר לתת לבני אדם שירותים פסיכולוגים כי הוא לא יתנער מהאחריות והסטנדרטים המקצועיים כלפי המטופלים. בהרבה מקרים לא מעלים את הבעיה ואז היא כמוסה ונסתרת, אך אין זה אומר שאין בעיה ופצצה מתקתקת. ואם מנסה המעסיק לחמוק מהנושא לפחות יש להציף כלפיו את הבעייתיות הקשה. שיקולים אחרים שיהיו לו אז, כגון שיקולים שיווקיים של אמינות השירותים הפסיכולוגיים כלפי מקבלי השירותים עשויים אז להתגבר על נטייה להותיר את הפסיכולוגים חשופים לבדם לטענות ולתביעות.

דוגמה מובהקת לכך היא חובת דיווח לרשויות על מסוכנות של המטופל או, למשל, שמירה על רשומות רפואיות.
ניהול רשומות על ידי המטפל ושמירה עליהם מתחייבת מחוק זכויות החולה, ומדיני הנזיקין. מכיוון שהרשומות המתנהלות ע"י הפסיכולוגים נדרשות, לעתים, כדי לשמש ראיה בבית המשפט, ואף יכולות לשמש לטובת הפסיכולוג להגנתו במקרים של תביעה נגד הפסיכולוג, מומלץ לקבוע בנהלים במקום העבודה חובה לשמור לתקופה שלא תפחת מתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

בעיה אחרת שהשלכותיה רבות עלולה להיות בהתנגשות בין רצונו של המעסיק להיות רווחי לבין חובתם של הפסיכולוגים לתת למטופלים טיפול סביר. בעיות חמורות עלולות להיות אם לא יקבע עד כמה צריך להיות הפסיכולוג "יעיל" ו"חסכוני" מבחינתו של המעסיק לעומת הרצון לתת שירות מקצועי מקובל על חוגי המקצוע. תפקידם של הנהלים בארגון הוא ליצור איזון מתאים כדי שהפסיכולוגים והשירות הפסיכולוגי לא יהיו מופקרים. בנהלים כאלה ניתן לפתור מראש דילמות.

במקצועות טיפוליים עלולה להיות דילמות וסתירות נוספות בין חובותיהם של הפסיכולוגים לשיקוליהם של המעסיקים. וכך, למשל, מעסיקים המעניקים שירות במחיר קצוב מראש או בתשלום גלובאלי עלולים להיות מעונינים בסיום הטיפול בטרם עת. בנוסף לכך, יש צורך לקבוע מה סל השירותים של המעסיק ומה יעשה הפסיכולוג כאשר המטופל שלו זקוק לטיפול נוסף או לטיפול או לשירות שאינם מצויים אצל אותו מעסיק. בפסיקת בתי המשפט לגבי מקצועות טיפוליים אחרים נפסק כי יש למטפל חובות נאמנות כלפי המטופל ועליו להציג לו קיומן של אופציות טיפוליות נוספות או אחרות, אף אם מעסיקו לא נותן שירות זה. אם לא יעשה כן ויגרם למטופל נזק יתכן כי הוא יתבע בנזיקין.

בעיות, טענות וחשיפה לתביעות יכולות לבוא לא רק מצידו של המטופל אלא גם מצידם של צדדים שלישיים שנפגעו ונגרמו להם נזקים וגם נזקים כבדים כתוצאה מכך שאדם לא קיבל טיפול פסיכולוגי נאות. יתכן כי המטופל עצמו הסב נזקים לאחרים ואולי אפילו בזדון. ניתן היה למנוע אותם אילו היו ננקטים מבעוד מועד צעדים נאותים.

ובל נשכח כי גם החוק עצמו מטיל על הפסיכולוג במישרין חובות שאם לא תקויימנה הוא עצמו והוא לבדו מפר חוק שעלול להקרא לערכאות ולתת את הדין. העובדה כי פעל בהתאם להוראות מעסיקו לא תהיה לו למגן. כמעסיק מצדו פטור מאחריות מלכתחילה ונוצר כאן סבך לא נכון ולא הוגן.

כדאי לשים לב לנעשה במקצועות אחרים שבהם יש אחריות כלפי מטופלים ואתיקה. נקבע, למשל, בחוק לשכת עורכי הדין, כי עורך דין לא ייתן שירות משפטי ללקוח, שהפנה אליו גוף שאינו עורך דין, או שאינו שותפות של עורכי דין. אין הוראה דומה בחוק לגבי פסיכולוגים ומכאן צומחים הקשיים והבעיות.

מעסיקים מצידם לא צריכים להרתע מיצירת נהלים כמוצע כאן. הנהלים יטמיעו ערכים אישיים וערכים בתרבות הארגונית. עבודה בהתאם למקובל בחוגי המקצוע תגן גם על הארגון ועל המעסיק בתביעות נזיקין. ניתן יהיה להציג תו תקן של איכות כלפי לקוחות ובדרך זו לעודד פניה של לקוחות ונאמנות של לקוחות. הנהלים גם מציבים גבולות לשירות הפסיכולוגי שניתן בתמורה או ללא תמורה ומעסיק נבון ישכיל לזהות את היתרון שבדבר. שלא לדבר על הקטנת עלויות הביטוח, פגיעה בדימוי עקב טענות ותלונות לקוחות וחשיפת המעביד לדרישות של פיצוי ושיפוי.