print

בריאות הנפש של העובדים בתביעות נגד המעבידים

מאת עו"ד, ברוך אברהמי, היועץ המשפטי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

עבודתו של אדם עלולה לערער את בריאותו הנפשית. אירועים הקורים במקום העבודה עשויים לגרור פגיעה במצבו הנפשי של אדם ולהסב לו נזקים. גם אם לא אירעו אירועים קיצוניים וחריגים יתכן כי מתח מצטבר מתנאי העבודה ומסביבת העבודה נצבר ונערם עד כדי שבר ומשבר. בתי המשפט הכירו בכך כבסיס נאות כדי לחייב את המעבידים ופסקו פיצויים לטובת העובדים.

הדבר מצדיק שילובם של פסיכולוגים במקומות העבודה כגורם נוסף לצד הרפואה התעסוקתית. מניעת גורמי המשבר ושחרורם יפחית את החשש נזקים ומתביעות כאלה נגד מעבידים. יש גם מקום לשיתוף פעולה בין פסיכולוגים לבין עורכי הדין בהגשת תביעות נגד מעבידים ומעסיקים ובהצלחת תביעות אלה.

התביעות מובילות לפיצויי כספי לעובדים הנפגעים ולתלויים בהם אך לא פחות מכך יהיה בהגשת תביעות כדי להרתיע מעבידים ולחנכם שלא להקל ראש במצבם הנפשי של העובדים ובתחלואה שעלולה להיגרם אם לא יסייעו להם להתמודד עם בעיות ומתחים.

בתי המשפט הכירו עקרונית באפשרות לפיצויי עובדים בפיצויים כספיים כאשר נגרמו להם נזקים נפשיים עקב רשלנותם של המעבידים. יש צורך להוכיח קשר סיבתי בין מחדלו של המעביד לקיים תנאי עבודה נאותים לבין הנזק הנפשי שנגרם לעובדים. רשלנות נקבעת כאשר הייתה סטייה מרמת הזהירות הנדרשת. בתי המשפט הכירו באחריות המעבידים על נזק נפשי שנגרם בעקבות אירוע טראומתי שנבע מסביבת עבודה לא בטיחותית. כגון שבמהלך העבודה עף חפץ שניתק ממכונה וגרם לעובד חבלה וטראומה.

וכך הכירו גם בתי המשפט בחובה לפצות עובדים בפיצוי כספי בשל תסמונת פוסט טראומטית שנגרמה לעובדים שנחשפו להתפרצות של אלימות ותוקפנות מילולית במקום העבודה. לפי פסיקת בתי המשפט היה על המעביד לספק אמצעי בטיחות ושמירה ראויים להגנת העובדים שהוא מעסיק. ואם לא היה זהיר דיו ונכשל בכך כי אז יפצה בפיצוי כספי את העובדים שנפגעו. במיוחד אמורים הדברים אם העובדים טיפלו באוכלוסייה חלשה שיש לחלק ממנה נטייה להתפרצות או לתוקפנות מילולית או פיזית.
גם אם מצבו הנפשי של העובד לא היה איתן וחסון קודם לכן. חולשותיו, ומומיו הסובייקטיביים בלוא קשר למקום העבודה אינם מונעים תביעה משפטית אם הקורות אותו בעבודה גרם להתפרצות הבעיה הנפשית או להחמרתה. מחובת המעביד לדאוג להגנת העובדים בכללותם כולל אלה החלשים והרגישים. בשפת המשפט אומרים כי "הגולגולת הדקה" של מי שסבל מפגיעה אינה מונעת את ההכרה בזכותו לפיצויים.

ישנם תקדימים לכך שבתאונות עבודה רגילות לחלוטין כמו החלקה במדרגות פסק בית המשפט פיצויים נוספים לעובד שנפגע בשל פגיעה נפשית שנלוותה לתאונה.

פיצויים על נזקים ממוניים ושאינם ממוניים יפסקו גם אם לא הייתה תאונה או אירוע טראומתי חריג. פגיעה נפשית עלולה להיגרם כתוצאה מחשיפה נמשכת לרעש או לחומרים מסוכנים במקום העבודה. אחריותו של המעביד להגן על עובדיו מפגיעות גוף ונפש.

במדינות העולם נמצאו מעבידים אחראים בנזיקין לנזקים נפשיים שנגרמו לעובדים עקב לחצי עבודה שנגרמו כתוצאה מעומס בעבודה. אף אף הדבר נמשך לאורך זמן והנזק הנפשי הצטבר אל אל היה על המעביד לצפות כי הדבר עלול לקרות ומכאן אחריות.

הנה כי כן: הנה תחום נוסף בו שילוב בין פסיכולוגיה ומשפט יכולים להביא תועלת לפרט ולחברה.