print

ויתור הורים על זכות העיון ברשומה המתייחסת לטיפול בילדיהם

משרד עו"ד אברהמי, היועץ המשפטי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

זכותם של ההורים לקבל מידע על הטיפול הרפואי והפסיכולוגי בילדיהם נובעת מחובתם כאפוטרופסים לדאוג לשלומם, בריאותם ורווחתם של ילדיהם. מכאן מתבקשת המסקנה כי נכון ומותר להורים לוותר על זכות זו כאשר מימושה עלול לפגוע בשלומו או ברווחתו של ילדם.

נוכח רציונל זה, דעתנו היא כי אין כל מניעה לסכם עם הורים, המבקשים מפסיכולוג לטפל בילדם, כי הם מוותרים על זכותם לקבל מידע ו/או לעיין ברישום הדברים הנאמרים לפסיכולוג על ידי הילד במסגרת הטיפול. יחד עם זאת, אין לראות בכך ויתור גורף לקבל מן הפסיכולוג מידע על אבחונו, הערכתו וטיפולו בילד. מידע כאמור חיוני להורים, אשר חובתם לדאוג לילדם, ולשם כך עליהם להתרשם באופן בלתי אמצעי ולפי הבנתם ושיפוטם, מטיב הטיפול הפסיכולוגי שהוא מקבל.

במקרה כזה יתבקשו ההורים לחתום על מסמך, לפיו הם מצהירים כי הפסיכולוג הסביר להם כי במצבים מסוימים על מנת שהטיפול יוכל להתנהל בצורה מיטבית עליו להבטיח לילד המטופל סודיות מוחלטת, גם בפני הוריו. לשם כך הם מוותרים על זכותם לעיין ברשומות הפסיכולוג ולקבל ממנו את המידע על הדברים שנאמרו לו על ידי ילדם. כן ייאמר במסמך כי אין באמור לעיל ויתור על זכותם של ההורים לקבל את כל המידע הדרוש להם מן הפסיכולוג לצורך הטיפול בילדם.