print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

חטיבה חברתית-תעסוקתית

הפסיכולוג החברתי-תעסוקתי-ארגוני

הפסיכולוגיה החברתית- תעסוקתית- ארגונית ממשיגה וחוקרת  את הפרט ויחסי הגומלין שלו עם הקבוצה והארגון, בתוך ההקשר של עולם המעשה. היא מתעניינת בקשרים שבין משתנים פסיכולוגיים של יחידים ושל קבוצות ובין משתנים מעולם העבודה ומהרמה הארגונית.
הפרקטיקה של הפסיכולוגיה החברתית-תעסוקתית-ארגונית עוסקת באבחון ובהפעלת התערבות פסיכולוגית במרחב של הפרט, הקבוצה והארגון. ההתערבויות האופייניות לפסיכולוגיה החברתית- תעסוקתית- ארגונית כוללות: תהליכי ייעוץ אישיים, הנחיית קבוצות, פיתוח וליווי תהליכי שינוי ארגוניים.
מכלול העשייה של הפסיכולוגיה החברתית- תעסוקתית-ארגונית מכוון לעיצוב תנאים מיטביים למימוש הפוטנציאל ולצמיחה של הפרט, של הקבוצה ושל הארגון, בסביבה משתנה ובמציאות דינאמית.
דוגמאות ליישומים של הפסיכולוגיה החברתית - תעסוקתית - ארגונית:
 • פיתוח והפעלה של כלי מיון, של מערכות מיון ושל מרכזי הערכה.
 • פיתוח והפעלה של מערכות הערכת עובדים.
 • עריכת מחקרים יישומיים: ביצוע סקרים ארגוניים, ביצוע מחקרי הערכה לפרויקטים.
 • פיתוח והפעלה של תוכניות חזרה לפוטנציאל העבודה לאחר משבר: פיטורין, אבטלה, אובדן כושר עבודה.
 • ייעוץ לבחירת מסלול לימודים, ייעוץ לבחירת מקצוע בשלבים שונים של התפתחות הפרט.
 • אבחון, ייעוץ וליווי בפרשות דרכים תעסוקתיות, בכל שלבי הקריירה.
 • פיתוח והנחייה של תוכניות לעובדים בדרגים השונים בכל הקשור בפיתוח מיומנויות, פיתוח והעצמה של עתודה ניהולית, בנייה ופיתוח של צוותים.
 • תכנון וליווי של שינוי ארגוני כמו: הכנסה של שיטות עבודה חדשות, הטמעת מערכות מידע חדשות, צמצומים, מיזוגים.
כיוון שהמרחב בו עוסקת הפסיכולוגיה החברתית - תעסוקתית - ארגונית הינו רחב ומגוון, מחולקת ההתמחות בו לשלושה ענפים, כל ענף ומסלול ההתמחות שלו:
 • ענף 1 - מבחנים, הערכה, מיון וברירה
 • ענף 2 - ייעוץ תעסוקתי
 • ענף 4 - ייעוץ ופיתוח ארגוני
(ענף 3 : הנדסת מערכות אנוש - אינו קיים יותר כמסלול התמחות)
 
מסלול ההתמחות בכל אחד מהענפים כולל רכישת ידע בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות ופיתוח מיומנויות בהיבטים מתודולוגיים ויישומיים, זאת במגוון של אוכלוסיות וארגונים ובמגוון של התערבויות.

 

 • מכרז למשטרת ישראל - פסיכולוגים מעריכים במרכזי הערכה ומיון לקצונה בכירה 2021

  מכרז למשטרת ישראל - פסיכולוגים מעריכים במרכזי הערכה ומיון לקצונה בכירה 2021

 • התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

  התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית