print

פסיכואקטואליה - מהדורה דיגיטלית מיוחדת אפריל 2015

 זרקור על הפסיכולגיה השיקומית - מהדורה דיגיטלית בלבד

  • מקום לתקווה -אביבה אדלמן

  • על החיים ועל המוות - פסיכואונקולוגיה ושיקום הרהורים על זמן- מיכל בראון

  • תוכנית הטיפול המלא - מודל הוליסטי קבוצתי לשיקום נוירופסיכולוגי אינטגרטיבי לנפגעי ראש בשלב הפוסט אקוטי - אריאל יצחקי ונעמה קיביליס מאירי

  • לצלול אל תוך הדממה: מאפייני ההתמודדות הפסיכולוגית של בני משפחה של מטופלים במצב וגטטיבי מתמשך ומצב הכרה מינימלי - עינת יהנה

1 2