print

פסיכואקטואליה - אפריל 2018

  • ספרים מומלצים-סקירת ספרים חדשים / שבתאי מג'ר

  • משולחנה של ועדת האתיקה- אוקטובר 2018- סוגיות אתיות באבחון והערכה

  • משולחנה של ועדת האתיקה- יולי 2018- סוגיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים

  • משולחנה של ועדת האתיקה- אפריל 2018- הפרת החיסיון על טיפול פסיכולוגי בפני המערכת המשפטית מנקודת ראות מקצועית-אתית

1 2 3